Program finantare nerambursabila Start-up Nation 2018 – grila de punctaj propusă oficial | tehnologizare si inovare

Program finantare nerambursabila Start-up Nation 2018 – grila de punctaj propusă oficial | tehnologizare si inovare 5.00/5 (100%) 2 votes

2018 Start Up Nation

Start-up Nation Romania 2018 – proiectul de ordonanta propus aduce modificari majore la grila de punctaj: programarea IT este depunctata, afacerile de productie si servicii(exclusiv IT) vor avea ambele punctaj maxim de 30 de puncte, se puncteaza crearea de afaceri in judetele in care activitatea privată este redusa (vezi densitatea IMM ), punctaj in plus pentru tehnologizare.

Comunicarea pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat  www.aippimm.ro cu informatii despre Programul Start-Up Nation 2018, prin care firmele infiintate incepand cu 2017  ar urma să primească ajutoare de la stat de maximum 200.000 de lei fiecare, în anumite condiții, aduce mari modificari a grilei de punctaj in 2018 față de ediția 2017 a aceluiași program, conform acestui proiect de ordonanță de urgență scos în dezbatere.
Un criteriu nou foarte important este departajarea pe regiuni, densitatea de imm-uri la suta de locuitori. Aceasta departajare va scoate din cursa foarte multe startup-uri din regiunea Ilfov – Bucuresti, care ar fi avut 100 de puncte conform grilei de anul trecut si doar 85 conform grilei de anul acesta.

” In vederea pregatirii deschiderii apelului de proiecte pentru programul Start-up Nation 2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat publica in transparenta decizionala PROIECTUL ORDONANŢEI DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. ” – este declarat pe site-ul www.aippimm.ro

Redactam mai jos textul din ordonanta de urgenta privind lansarea si grila de punctaj Start-Up Nation 2018:

GUVERNUL  ROMÂNIEI  –  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare

În scopul creării unui cadru favorabil pentru obiectivul asumat prin Programul de guvernare, de realizare a unei creșteri economice inteligente, sustenabile și inclusive bazate pe o forță de muncă calificată și retribuită  conform calificării,

Luând în considerare faptul că, în prezent, există entități publice și companii naționale cu disponibilități bănești care depășesc necesarul proiectelor proprii de investiții,

Ținând cont că dezvoltarea  economică nu este la același nivel în toate județele, decalajele între județe fiind în continuare semnificative,  ceea ce necesită o relocare a fondurilor publice disponibile către județe și localități cu potențial financiar mai redus,  

Având în vedere că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi, afectarea în continuare a unei mari părți a antreprenorilor României, care se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanțare, va descuraja inițiativele antreprenorilor, din cauza inexistenței unui instrument, motivant, de accesare a programului, conceput și adaptat nevoilor acestora, 

Luând în considerare că IMM-urile reprezintă 99,8% din populația de întreprinderi din Uniunea Europeană și 99,7% din România. Marea majoritate a IMM-urilor sunt micro-întreprinderi, cu până la 10 angajați (93% dintre firmele din sectorul non-financiar). Deși densitatea populației de IMM variază semnificativ între statele membre, România se situează pe ultimul loc, cu numai 2,2 IMM/100 locuitori, ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate din media UE, de 4,5 IMM/100 locuitori.

 

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

Articol unic:

Ordonanța de urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

 1. Articolul 2 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation – România» sunt întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis, condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 8. 

 

 1. Articolul 3 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Sumele necesare implementării Programului «Start-up Nation – România» se asigură anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. 

 

 1. Articolul 3 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
 • În procesul de implementare a Programului «Start-up Nation – România» se utilizează atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât și cel al decontării cererilor de plată, stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis prevăzută la art.8.
 1. La articolul 3 după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

 

 (4)  În cadrul Programului «Start-up Nation – România» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din suma totală aprobată în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art.8.

 

 1. ANEXA prezentei Ordonanțe, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

  ANEXA

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri: 

 

Nr. crt. Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A 1 Producție 30
2 Servicii (exclusiv IT) 30
3 Industrii creative 20
4 Comerț și alte activități 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii
B 1 Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus față de cel prevăzut la art. 4 alin. (1) 10
  2 Cel puțin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/șomer 5
Densitate IMM
C 1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 20
2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 5
Criterii aferente investiției
D 1 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri 10
  2 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri 5
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
E 1 Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment 25

 

* Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.

 

    Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte. 

    Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. 

    Selectarea și contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:

 • Pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mare sau egal cu 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face după principiul primul venit – primul servit (proiectele vor fi contractate în ordinea înregistrării în aplicație, cu condiția să obțină un punctaj mai mare sau egal cu 90 puncte). Contractarea se va realiza în limita bugetului alocat apelului.
 • Pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mic de 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala: 
  • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; 
  • ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului;
  • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenți după anul 2012/șomeri;
  • activitatea pe care accesează programul; 
  • data și ora înscrierii în program.

Apelul de proiecte se va închide automat la momentul la care valoarea totală a cheltuielilor eligibile solicitate prin proiectele înregistrate va atinge pragul de 150% din bugetul alocat apelului.

  PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
București,

Sursa info:  http://www.aippimm.ro/articol/transparenta-decizionala/proiect-ordonanta-de-urgenta-in-transparenta-decizionala-/

 

Pentru a veni in sprijinul celor care vor sa inceapa un asemenea proiect cu implementare de echipamente IT, echipa noastra va poate ajuta in indentificarea echipamentelor IT potrivite, documentatia tehnica a produselor si punerea in legatura cu un consultant specializat in fonduri nerambursabile. Pentru aceasta completati va rugam formularul de aici:

button_finantare-nerambursabila-echipamente-it

www.one-it.ro/formular-inscriere-finantare-nerambursabila-start-up-nation-pentru-echipamente-it.html

Share this article:

Etichete: , , ,

Leave a Reply