Digitalizare prin programul Femeia Antreprenor 2022 – noutăți, ghid și punctaje pentru finanțări de până la 200.000 de lei

Digitalizare prin programul Femeia Antreprenor 2022 – noutăți, ghid și punctaje pentru finanțări de până la 200.000 de lei 5.00/5 (100%) 2 votes

Femeia Antreprenor

Update 26 August: avem oferte PACHET DIGITAL cu Ofertare instant direct pe e-mail, vezi aici: link

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat deschiderea sesiunii de înscriere a programului „Femeia Antreprenor 2022”, începând de joi, 18 august. Află mai jos noutățile și ce cheltuieli sunt eligibile pe partea de digitalizare.

Femeile care au firme vor putea depune cererile de finanțare pentru a obține fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare.

Sesiunea de înscrieri este deschisă începând din 18 august, ora 10:00, iar solicitantele au la dispoziție 30 de zile lucrătoare (până la ora 20.00, în ultima zi) pentru depunerea aplicației în vederea obținerii finanțării, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. Înscrierea se face exclusiv on-line prin intermediul aplicației IMM RECOVER.

Pentru oferte digitalizare cu ajutorul fondurilor nerambursabile din programul Femeia Antreprenor 2022 și PACHET DIGITAL, completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta în cel mai scurt timp:

work

 

Descarcă AICI procedura de implementare a programului, precum și anexele acesteia, în forma publicată în Monitorul Oficial.

Vezi mai jos Procedura de implementare publicată în Monitorul Oficial (11 august 2022).

 

Cheltuieli eligibile pe partea de digitalizare

🔹 Pachet digital (voucher de digitalizare), care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

🔹 Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.

🔹 Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

🔹 Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare.

Atenție! Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează.

În funcție de numărul de locuri de muncă nou create, ajutorul acordat prin program diferă, astfel:

1️⃣ Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:

Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

2️⃣ Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:

Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Bugetul maxim al programului pentru anul 2022 este 157.624.000 lei, iar beneficiarele pot obține maxim 200.000 lei/societate. Numărul societăți beneficiare este aproximativ 785 pentru anul 2022.

Cere oferte digitalizare / PACHET DIGITAL   << formular >>

Condiții de eligibilitate

Firmele beneficiare de finanțare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

➡️  Sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare;

➡️ Sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (îndeplinesc cumulativ condiţiile: au până la 249 de angajați, realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro și dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

➡️ Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei.

➡️ Persoanele care au calitatea de asociați / acționari sau administratori în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate;

➡️ Codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 1) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

➡️ Nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

➡️ Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

➡️ Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

➡️ Creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);

 

Atenție!

 • Solicitanții trebuie să asigure o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării AFN.
 • Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
 • Orice societate cu activitate economică neactualizată conform CAEN Rev. 2 va fi respinsă la finanțare.

 

Grila de punctaj din cadrul programului Femeia Antreprenor

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. Pentru a obține un punctaj cât mai mare, firmele aplicante trebuie să îndeplinească următoarele condiții menționate în grila de punctaj:

✅ Se obține punctaj maxim de 20 de puncte pentru Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală mai mare sau egală cu 1% conform situației ONRC;

✅ Valoarea procentului aferent aportului propriu mai mare sau egal cu 15% din valoare eligibilă a proiectului primește 20 de puncte;

✅ Se obțin 20 de puncte pentru ponderea investițiilor în echipamente tehnologice mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

✅ Prezența unei componente de dezvoltare durabilă în cadrul proiectului se punctează cu 10 puncte;

✅ Se acordă 5 puncte dacă cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului;

✅ Se primesc 5 puncte dacă cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului;

✅ Se obțin 10 puncte dacă se declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a creării unui loc de muncă din cel/cele create prin intermediul programului, din categoria șomerilor, absolvenților începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități;

✅ Se acordă 10 puncte dacă se declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărcin a unui drept de proprietate industrială.

femeia antreprenorfemeia antreprenor

 

One-IT are pregătite pachetele pentru cheltuielile eligibile legate de digitalizare. Aici poți cere oferta cu cele mai bune șanse de departajare pentru echipamente IT:

Pachetul digital  

 

 

Share this article:

Etichete: , , , , , , ,

Leave a Reply

  • 1

  • 2

  1/2

  Formular SOLICITARE


  This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.