Digitalizare cu granturi între 50.000 – 500.000 de euro prin măsura POC 4.1.1 Bis

5/5 - (1 vote)

4.1.1. Bis

Microîntreprinderile și IMM-urile pot obține granturi între 50.000 – 500.000 de euro pentru investiții în retehnologizare prin Acțiunea 4.1.1. Bis. Află când se lansează, noutățile programului și ce cheltuieli sunt eligibile pentru digitalizarea activității.

UPDATE, 14 noiembrie 2022:
MIPE a publicat listele solicitanților înscriși și rezultatele verificării automate efectuate de platforma IMM Recover pentru Măsura 4.1.1. Bis.
Pentru Acțiunea 4.1.1 BIS Investiții în retehnologizare în domeniul industriei alimentare, în cadrul apelului au fost încărcate 458 de proiecte, dintre care 440 de solicitanți sunt eligibili. Cu bugetul actual disponibil, 309 aplicanți ar urma să prindă finanțare prin acest program.
Însă, cu aplicarea mecanismului supracontractării de 145.000.000 euro pentru domeniul alimentar, toți cei 440 de aplicanți eligibili ar intra la finanțare.

Acțiunea 4.1.1 BIS Investiții în retehnologizare în domeniul construcțiilor, în cadrul apelului au fost încărcate 1.448 de proiecte. Dintre aceștia, 1402 sunt eligibili, însă conform rezultatelor parțiale, doar primii 236 de aplicanți ar primi finanțare.
Dacă la bugetul alocat domeniului construcțiilor se va aplica mecanismul supracontractării în valoare de 145.000.000 euro, la acest buget ar intra la finanțare primii 377 de aplicanți din cei 1402 eligibili.

Cele 1906 cereri de finanțare au o valoare de 671.400.442,79 milioane euro.

După evaluările suplimentare, urmează semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii programului POC 4.1.1. Bis.
Ulterior, aceștia vor putea muta proiectele în sistemul MySMIS2014 și se va trece la implementare, primind și sume în avans.
Vezi mai jos Corrigendum-ul la Ghidul aferent acțiunii 4.1.1. BIS, ce conține, printre altele, detalii privind departajarea proiectelor cu punctaje egale și detalii privind soldul balanței comerțului cu bunuri și servicii aferent anului 2021 la nivel de cod CAEN, comunicat de INS și BNR.

 

Pentru detalii despre digitalizare cu ajutorul fondurilor nerambursabile din acțiunea POC 4.1.1. Bis și oferte dedicate, completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta:

work

Granturile pentru investiții necesare retehnologizării se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri netă realizată în exercițiul financiar 2021, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Acțiunea 4.1.1. Investiții în activități productive, tip de proiect: „Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență” – Bis este o extensie a măsurii POC 4.1.1 „Investiții în activități productive”, dar cu buget separat, în care vor putea obține finanțări firme dintr-o listă mai restrânsă de domenii CAEN. Vezi noutățile mai jos.

Consultă Ghidul solicitantului aferent acțiunii 4.1.1. BIS – „Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”:

 

Domenii de activitate finanțate

Conform Ordonanței, ajutoarele de stat se vor acorda pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii din următoarele domenii:

a) Industria alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;

b) Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții.

Firmele vor trebui să asigure și ele cofinanțare proprie cu valori minime între 25% și 40%, în funcție de dimensiunea întreprinderii și locul investiției. Microîntreprinderile și firme mici vor suporta cofinanțare mai mică decât a firmelor mijlocii.

Criterii de eligibilitate

Granturile pentru investiții necesare retehnologizării se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2021;
b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
d) grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro și o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;
e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;
f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;
g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;
j) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiții în active corporale și necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activității IMM-ului, sisteme integrate de hard și soft de automatizare a activității IMM-ului;
k) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;
l) nu a beneficiat de ajutor ilegal și nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.

 

Cheltuieli eligibile pentru digitalizarea activității

Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

✅ Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

✅ Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

✅ Cheltuieli cu transformarea digitală – active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

 

Atenție!
🔸
Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost dată o comandă fermă de bunuri etc.) înainte de depunerea cererii de finanțare.
🔸 Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare, trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanţare, şi numai în măsura în care fac parte dintr-o investiţie pentru producţia de bunuri.
🔸 Nu se finanțează cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii prevăzute la art. 23 din OUG nr. 113/2022.
🔸 Cofinanțarea proprie a beneficiarilor se asigură în procent de 30% – 60% pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 25%-50% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni.

Coduri CAEN eligibile

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN prevăzut în Anexa nr. 11, autorizat la data depunerii cererii de finanţare pe întreprindere, nu pe locație de implementare. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

 

Grila de punctaj la schema de finanțare 4.1.1-Bis

➡️  Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total mai mare sau egal cu 50 de puncte, în limita bugetului alocat.

➡️  Pentru Rata profitului operațional aferent exercițiului financiar 2021 peste 10% se acordă 30 de puncte.

➡️  Dacă Rata costului cu utilitățile aferent exercițiului financiar 2021 este de peste 10% , se acordă 30 de puncte.

➡️  Pentru Rentabilitatea fondurilor utilizate în exercițiul financiar 2021 (rentabilitatea capitalului propriu) de peste 30% se acordă 15 puncte.

➡️  Dacă investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale se primesc 5 puncte.

➡️  Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului – Dacă rata profitului operațional se situează peste 15% (Valoarea > 15), se acordă 20 puncte.

Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 290.000.000 euro, din care 150.000.000 euro FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro cofinanțare de la bugetul de stat, precum și diferența până la bugetul maxim alocat, respectiv 110.929.702 euro din fonduri ce se pot deconta din fonduri externe nerambursabile prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. (Conform comunicatului MIPE).

Acțiunea POC 4.1.1 Bis este reglementată prin Ordonanța de Urgență 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, publicată în Monitorul Oficial nr 720 din 18 iulie 2022, Partea I.

Pentru informații legate de Fondurile nerambursabile prin POC 4.1.1. Bis, completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta:

work

 

Istoric update-uri:

UPDATE, 7 octombrie 2022: MIPE a amânat lansarea apelului de proiecte pentru Acțiunea POC 4.1.1. Bis. Data estimativă a depunerii cererilor de finanțare este 25 octombrie 2022, ora 10:00, urmând a se închide la data de 31 octombrie 2022, ora 23:59:59.28.
Corrigendum-ul la Ghidul solicitantului îl puteți descărca de AICI.
Menționăm că până la această dată se prelungește perioada de preînscrieri prin care potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația IMMRECOVER pentru pregătirea documentelor.

UPDATE, 3 octombrie 2022: În urma publicării Ghidului final pentru POC 4.1.1 Bis, din 28 septembrie 2022 a început perioada de preînscrieri prin care potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația IMMRECOVER pentru pregătirea documentelor.
Conform MIPE, lansarea apelului de proiecte pentru depunerea înregistrarea și transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) în aplicația informatică IMMRECOVER se estimează că va avea loc pe data de 07 octombrie 2022, ora 10:00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice (până în 13 octombrie 2022, ora 23:59:59), iar ulterior, proiectele selectate vor fi transferate de către solicitanți în platforma MySMIS.

UPDATE, 2 septembrie 2022: În urma consultării publice, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat varianta intermediară a Ghidului solicitantului 4.1.1 BIS
Etichete: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

    • 1

    • 2

    1/2

    Formular SOLICITARE


    This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.