Digitalizare cu granturi de investiții de până la 500.000 de euro prin POC 4.1.1.

5/5 - (1 vote)

POC 4.1.1.

Microîntreprinderile și IMM-urile pot obține finanțări prin POC 4.1.1. „Investiții în activități productive”. Află noutățile programului și cum îți poți digitaliza activitatea cu ajutorul acestor finanțări.

 

Cei care doresc să beneficieze de finanțări prin POC 4.1.1, pot transmite cererile de finanțare în portalul de granturi IMMRECOVER astfel:

➡️ Apelul pentru transmiterea cererilor de finanțare pe componenta 2 – ajutor de stat între 50.000 – 500.000 de euro – deschis în perioada 23 august – 29 august 2022 (ora 23:59:59);

➡️ Apelul pentru transmiterea cererilor de finanțare pe componenta 1 – ajutor de minimis între 50.000 – 200.000 de euro – deschis în perioada 24 august – 30 august 2022 (ora 23:59:59).

 

Pentru detalii despre digitalizare cu ajutorul fondurilor nerambursabile din acțiunea POC 4.1.1. și oferte dedicate, completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta:

work

 

Proiectele declarate câștigătoare vor fi transferate de către solicitanți în platforma Mysmis în condițiile comunicate prin instrucțiuni ulterioare, emise de către AMPOC. Consultă Ghidul aferent acțiunii 4.1.1. „Investiții în activități productive”, versiunea consolidată în urma consultării publice. >> AICI (îl regăsești și la sfârșitul articolului)

 

Noutăți:

🔹 Acțiunea POC 4.1.1. înlocuiește fosta măsură 3 și este pe cadrul de regulament al ajutoarelor de stat clasic, venind cu numeroase schimbări la punctaj, eligibilitate și structură a proiectelor.

🔹 Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

🔹 Nu mai avem pragul maxim de 1 milion de euro. Valoarea maximă a finanțărilor fiind de 200.000 de euro (componenta 1) sau de  500.000 de euro (componenta 2). Iar pe ambele componente, valoarea finanțării este de maximum 5 ori cifra de afaceri din 2019.

🔹 Firmele înființate din anul 2019 încoace vor fi excluse de la finanțare. Iar proiectele cu o rată internă de rentabilitate peste 5,5% vor fi și ele excluse din program.

🔹 În schimb, vor fi favorizate la punctaj firmele care au avut scădere a cifrei de afaceri în anul 2020 față de 2019. Iar ca un criteriu important, firmele trebuie să fi fost pe profit în 2019.

🔹 Nu sunt eligibile pentru finanțare serviciile GDPR în cadrul prezentului ghid, dar sunt obligatorii pentru implementarea proiectului.

Bugetul alocat apelului de proiecte din august 2022 este de 358.384.803,64 euro.

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi și IMM-uri

Programul are două componente:

COMPONENTA 1: Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de serviciipentru refacerea capacității de reziliență cu finanțări cuprinse între 50.000 – 200.000 de euro (sub formă de ajutor de minimis), cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019

Fondurile alocate pentru componenta 1: 59.690.099 euro, din POC și de la bugetul de stat.

Intensitate finanțare ajutor de minimis: 95% pentru microîntreprinderi, 90% întreprinderi mici și 85% întreprinderi mijlocii.

Granturile din componenta 1 pot fi contractate de entitățile care își desfășoară activitatea din Clasa P – Învățământ, Clasa Q – Sănătate și asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii.

COMPONENTA 2: Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență cu finanțări cuprinse între 50.000 – 500.000 de euro (sub formă de ajutor de stat), cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019

Fondurile alocate pentru componenta 2: 179.070.298 euro, din POC și de la bugetul de stat.

Intensitate finanțare ajutor de stat:

➡️ procentul variază între 55%, 60% și 65% (excepție București şi restul părţilor din judeţul Ilfov nemenţionate în ghid – 25%) pentru întreprinderi mijlocii.

➡️ procentul variază între 65%, 70% și 75% (excepție București şi restul părţilor din judeţul Ilfov nemenţionate în ghid – 35%) pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici.

Intensitatea maximă pentru ajutoarele de stat și de minimis sunt menționate în OUG 82/2022 și Ghidul Solicitantului.

 

Cheltuieli eligibile pentru digitalizarea activității:

🔹 Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente – cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor altor asemenea, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiției;

🔹 Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (pentru a fi considerate mijloace fixe, acestea trebuie să fie de minimum 2500 de lei).

🔹 Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

 

Condiții de eligibilitate pentru componenta 2 – Granturile pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență:

✅ Firmele înființate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv și care au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2019;

✅ Firmele care se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

✅ Dispun de cofinanțare proprie a proiectului neafectată de ajutor de stat, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 14 la ghid;

✅ Nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019;

✅ Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;

✅ Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;

✅ Minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde (contribuie la obiectivele de mediu);

✅ Nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.

 

Coduri CAEN eligibile pentru Granturile pentru investiții necesare retehnologizării, cu o valoare cuprinsă între 50.000 de euro și 500.000 de euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019, includ:

➡️ Clasa C – Industria prelucrătoare, cu excepția celor care se încadrează în subdiviziunile 11 – Fabricarea băuturilor, 12 – Fabricarea produselor din tutun și 254 – Fabricarea armamentului și muniției;

➡️ Clasa F – Construcții;

➡️ Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;

➡️ Clasa H – Transport și depozitare;

➡️ Clasa I – Hoteluri și restaurante.

 

Activități eligibile pentru digitalizarea activității în cadrul POC 4.1.1.:

➡️ Dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT și pentru tranziție verde, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Criterii de selecție la finanțare a proiectelor de investiții pentru măsura POC 4.1.1.:

Acordarea finanțării se face pe criteriile de selecție pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 60 de puncte. Restul, nu sunt admise la finanțare.

➡️ Scăderea Cifrei de Afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a crizei COVID – 15 puncte – se punctează cu 15 puncte scăderea cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 30%

➡️ Scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019 ținând cont de valorile rezultatului exercițiului financiar ca urmare a crizei COVID – se punctează cu 35 puncte Scăderea ratei profitului operațional mai mic sau egal cu 30%

➡️ Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul finanaciar 2019– se punctează cu 30 puncte o rată a rentabilității mai mare cu 30%

➡️  Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale – se punctează cu 5 puncte

➡️ Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului – se punctează cu 15 puncte creșterea productivității muncii mai mare sau egală cu 15%

 

ℹ️ La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019.

 

Atenție❗️ Din granturile pentru investiții nu se finanțează orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții.

Finanțarea granturilor din cadrul măsurii POC 4.1.1. este asigurată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) din Programul Operațional Competitivitate.

Semnarea contractelor de finanțare are loc în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2022.

Durata de implementare a proiectelor nu va depăși data de 31.12.2023.

 

Pentru informații legate de Fondurile nerambursabile prin POC 4.1.1., completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta:

work

Resurse utile:

Ghidul aferent acțiunii 4.1.1. „Investiții în activități productive”, versiunea consolidată în urma consultării publice.

 

https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/256548 – ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 iunie 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență

https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-aferent-investitiilor-destinate-capacitatilor-de-prestare-de-servicii-si-retehnologizarii-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezilienta-actiunea-4-1-1-investiti/ 

 

Etichete: , , ,

One thought on “Digitalizare cu granturi de investiții de până la 500.000 de euro prin POC 4.1.1.

 1. BANYAY ARPAD CSABA - 11 august 2022 at 20:55

  Buna ziua,
  Va rog frumos, in cazul unui SRL cu obiect de activitate „Asistenta medicala specializata”, care este eligibil pentru „minimis”, activitatea medicala se desfasoara in spatiul beneficiarului.
  In aceste conditii, cei 20% din finantare pentru „mediu” se pot utiliza pentru dotarea cu panouri fotovoltaice a sediului declarat al firmei, daca activitatea medicala nu se desfasoara la acest sediu?
  Va multumesc, cu stima,
  Banyay Arpad-Csaba

Leave a Reply

  • 1

  • 2

  1/2

  Formular SOLICITARE


  This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.